Начало

РДГ Кърджали

 


Контакт със звеното: 
Директор: инж. Юлиян Русев
Електронна поща: rugkarjali@iag.bg

 Адрес: гр. Кърджали ул.Васил Левски №2

 

Заповед на директора на РДГ Кърджали

 

РДГ – Кърджали заема югоизточната част на България - Източните Родопи и части от Тракийската равнина и Сакар планина.

Общата площ на РДГ Кърджали е 397 439ха., от който 382 306ха са гори и земи в горски територии и 15133ха  гори в земеделски територии. От залесената площ, широколистните гори заемат 71%, а иглолистните 29%.  Недържавни гори са 22% от общата площ на горската територия в дирекцията.

Съгласно административно-териториалната подялба на страната, РДГ-Кърджали осъществява контрол по прилагането на закона по отношение на всички дейности в горските територии, както и върху съхранението, транспортирането и преработването на дървесина и недървесни горски продукти и контрол върху употребата на биомаса, получена от дървесина, която се използва за производство на електрическа енергия, произведена от възобновяеми източници по смисъла на Закона за енергията от възобновяеми източници на територията на  Кърджалийска и Хасковска област в следните общини: Ардино, Кърджали, Черноочене, Момчилград, Джебел, Кирково, Крумовград, Ивайловград, Свиленград, Любимец, Харманли, Маджарово, Симеоновград, Хасково, Димитровград, Минерални бани, Стамболово, Тополовград.

На територията на РДГ –Кърджали се намират 8 държавни горски стопанства, 2 държавни ловни стопанства, които са поделения на Южноцентрално държавно предприятие и Югоизточно държавно предприятие, 5 общински горски предприятия и 5 общински горски структури,  които управляват и стопанисват горските територии държавна и общинска собственост.

 

Регионална дирекция по горите Кърджали се ръководи от директор и зам.директор.

Администрацията е структурирана в две дирекции:

Дирекция „Административно – правна и финансово – ресурсна“ с 15 служители и  Дирекция „ Горско стопанство“ с 37 служители, от които 28 бр. горски инспектори с  изнесени звена в гр. Хасково, гр. Свиленград и гр.Крумовград.


 

РДГ - Кърджали уведомява гражданите и своите контрагенти, че могат да извършват плащания чрез ПОС терминал, използвайки дебитна или кредитна карта.

Телефони за връзка с РДГ Кърджали 0361/65450,65451,65830  електронна поща: rugkarjali@iag.bg

ВНИМАНИЕ!!! НА ТЕЛЕФОН 0879 421 112  СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ КЪРДЖАЛИ, КОГАТО СЕ НАЛАГА ИЗДАВАНЕТО НА ХАРТИЕНИ ПРЕВОЗНИ БИЛЕТИ, ПО РЕДА НА ЗАПОВЕД № 458 ОТ 30.05.2017 Г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА ИАГ. 

 

ВНИМАНИЕ!!! НА ТЕЛЕФОН 0879 421 112   СОБСТВЕНИЦИТЕ/ПОЛЗВАТЕЛИТЕ НА ОБЕКТИ ПО ЧЛ.206 ОТ ЗГ МОГАТ ДА УВЕДОМЯВАТ РДГ КЪРДЖАЛИ, КОГАТО СИСТЕМАТА ЗА ПОСТОЯННО ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ ПРЕКЪСНЕ, И В ПОСЛЕДСТВИЕ ЗАПОЧНЕ РАБОТА. УВЕДОМЯВАНЕТО СТАВА ЧРЕЗ SMS В СРОК ДО 30 МИНУТИ СЛЕД НАСТЪПВАНЕ НА СЪБИТИЕТО /чл.14а, ал.6 от Наредба №1 за контрола и опазването на горските територии/

 

Профил на купувача  http://www.procurement.iag.bg:8080/cgi-bin/procurement.cgi

Списък на обезсилени и издадени служебни карти от РДГ КЪРДЖАЛИ 

http://www.kardjali.iag.bg/docs/lang/1/cat/4/index

 

Списък с услуги предоставяни от РДГ Кърджали

ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ ЗА РДГ КЪРДЖАЛИ Е:

ГЕОРГИ МАРИНОВ МАРКОВ,ТЕЛ. 0885991126, E-MAIL: gosheto82@abv.bg


Работно време:

от 8:30 до 17:00 часа

Сигнали за корупция и нарушения в горите може да подадете на телефон

0800 20 800

или подайте сигнал онлайн

087 942 11 12

телефон за подаване на сигнали към 112 и уведомяване на РДГ Кърджали от собственици и ползвателите на обекти по чл.206 от ЗГ и във връзка с чл.14а, ал.7 от Наредба№1 от 30.01.2012г. за контрол и опазване на горските територии.
Горскостопански планове
Платформа за сътрудничество
Регламент 995